سوال و پاسخنامه آزمون های کنکور مقدماتی رزمندگان

 

سوال و پاسخنامه كنكور مقدماتي 93-92 (سال سوم دبیرستان)

رشته / مرحله انساني تجربي رياضي
مرحله اول سوال پاسخ سوال پاسخ سوال پاسخ
مرحله دوم سوال عمومی سوال اختصاصی پاسخ سوال پاسخ سوال عمومی سوال اختصاصی پاسخ عمومی پاسخ اختصاصی
مرحله سوم سوال پاسخ سوال پاسخ سوال عمومی سوال اختصاصی پاسخ
عمومي اختصاصي
مرحله چهارم سوال پاسخ سوال پاسخ سوال عمومی سوال اختصاصی پاسخ
عمومي اختصاصي
مرحله پنجم سوال پاسخ سوال پاسخ سوال عمومی سوال اختصاصی پاسخ
عمومي اختصاصي
مرحله ششم سوال پاسخ سوال پاسخ سوال عمومی سوال اختصاصی پاسخ
عمومي اختصاصي
مرحله هفتم سوال پاسخ سوال پاسخ سوال عمومی سوال اخحتصاصی پاسخ
عمومي اختصاصي

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

کنکور مقدماتی 92-91
مرحله / رشته انسانی تجربی , ریاضی

اول

91/7/21

سوال پاسخ        سوال پاسخ

دوم

91/8/19

سوال پاسخ سوال پاسخ سوال پاسخ

سوم

91/9/17

سوال پاسخ سوال پاسخ سوال پاسخ
  عمومي اختصاصي عمومي اختصاصي عمومي اختصاصي

چهارم

91/11/13

سوال پاسخ سوال پاسخ سوال پاسخ
عمومی اختصاصی عمومی اختصاصی

پنجم

91/12/11

سوال پاسخ سوال پاسخ سوال پاسخ
عمومی اختصاصی عمومی اختصاصی

ششم

92/1/16

سوال پاسخ سوال پاسخ سوال پاسخ
عمومی اختصاصی عمومی اختصاصی

هفتم

92/2/13

سوال پاسخ سوال پاسخ سوال پاسخ
عمومی اختصاصی عمومی اختصاصی

 

کنکور مقدماتی 91-90
مرحله / رشته انسانی تجربی ریاضی

اول

 

سوال پاسخ سوال پاسخ سوال پاسخ

دوم

 

سوال پاسخ سوال پاسخ سوال پاسخ

سوم

 

سوال پاسخ سوال پاسخ سوال پاسخ
چهارم سوال پاسخ سوال پاسخ سوال پاسخ
عمومی اختصاصی عمومی اختصاصی
پنجم سوال پاسخ سوال پاسخ سوال پاسخ
عمومی اختصاصی عمومی اختصاصی
ششم سوال پاسخ سوال پاسخ سوال پاسخ
عمومی اختصاصی عمومی اختصاصی
هفتم سوال پاسخ سوال پاسخ سوال پاسخ
عمومی اختصاصی عمومی اختصاصی
نمايش خبر در قسمت اخبار علمي و آموزشي: 
0
وضعيت: 
فعال
نشانی دفتر مرکزی:تهران، خیابان انقلاب اسلامی، خیابان بهار جنوبی، پلاک 4، تلفن:4-88306662